kupuj według kategorii

Strona główna

Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności HOP-SIUP.PL względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

2. HOP-SIUP.PL zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówiony Produkt bez wad.

3. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hop-siup.pl;

pisemnie (korespondencyjnie) na adres: TAMED-SHOP Dawid Brzykcy, Słoneczna 21B 88-160 Janikowo.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez HOP-SIUP.PL. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez HOP-SIUP.PL następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się HOP-SIUP.PL w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że HOP-SIUP.PL uznał reklamację za uzasadnioną.